Prosiect Bownsio’n Ôl – Gweithredu dros Blant
Bouncing Back project – Action for Children
gan | by Chris Dunne
Arweinydd Iechyd Meddwl Gweithredu dros Blant
Action for Children Mental Health Lead

Fel drigolyn balch Powys ac arweinydd iechyd meddwl Gweithredu dros Blant yng Nghymru, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant (6 – 12 Chwefror), yn amser pwysig i asesu’r gwaith gwych sy’n digwydd ym Mhowys ac ar draws Cymru yn y maes iechyd meddwl plant. Er gwaethaf yr holl heriau sydd wedi’u dogfennu’n dda gyda CAMHS (Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed), mae lles meddyliol pobl ifanc yng Nghymru yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i lunwyr polisi ac elusennau fel ei’n gilydd.

As a proud Powys resident and mental health lead for Action for Children in Wales, Children’s Mental Health Awareness Week (6 – 12 February), is an important moment to assess the great work going on in Powys and across Wales in the field of children’s mental health. Despite all the well documented challenges with CAMHS (Child & Adolescent Mental Health Services), the mental wellbeing of our young people in Wales remains a top priority for policy makers and charities alike.

Mae rhaglen ymchwil ddiweddar a ariannwyd gan lywodraeth y DU wedi canfod bod chwarter merched a bron i un o bob 10 bachgen yn dangos arwyddion o iselder yn 14 oed, mae’r amodau hyn sy’n cyfyngu ar fywyd ac yn wanychol yn dod yn fwy a fwy cynhenid yn nhirwedd bywydau ein plant.

With a recent UK government funded research programme finding a quarter of girls and nearly one in 10 boys show signs of depression at the age of 14, these life-limiting and debilitating conditions are becoming more and more ingrained in the landscape of our children’s lives.

Mae rhaglen llythrennedd iechyd meddwl y Guide ym Mhowys a drost Cymru wedi bod yn rhan allweddol o’n dulliau iechyd meddwl. Roeddwn yn falch iawn o gyhoeddi’r dull arloesol hwn yn 2018. Wedi ei ddatblygu yng Nghanada, mae’r Guide wedi gael ei anelu at fyfyrwyr blwyddyn 9 ac mae’n darparu set gyflawn o adnoddau ar-lein sydd wedi ei phrofi i gynyddu dealltwriaeth o iechyd meddwl ac anhwylderau meddwl, i leihau stigma salwch meddwl ac yn cynyddu’r gallu i geisio cymorth, ymhlith myfyrwyr ac athrawon.

The Guide mental health literacy programme in Powys and across Wales has been a key component in our mental health approaches. I was very proud to launch this innovative approach in 2018. Developed in Canada, The Guide is aimed at year 9 students and provides a complete set of online resources proven to increase the understanding of mental health and mental disorders, decrease the stigma of mental illness and increase the ability to seek help, amongst students and teachers.

Welsh Rugby Union (WRU) prosiect | project

Mae’r cynllun wedi ei gydnabod a’i gefnogi ar lefel Llywodraeth Cymru ac roeddwn i wrth fy modd ein bod ni yn arwain y ffordd o ran gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth iechyd meddwl myfyrwyr blwyddyn 9 pan fydd hyd oes diagnosis o anhwylderau iechyd meddwl yn dechrau cynyddu’n aruthrol. Yr allwedd yma yw addysgu llythrennedd iechyd meddwl i myfyrwyr a staff.

The scheme has been recognised and backed at Welsh Government level and I was thrilled we were leading the way in enhancing the mental health knowledge and awareness of year 9 students when the lifespan in which diagnoses of mental health disorders begins to increase dramatically. The key here is teaching mental health literacy to both students and staff.

Mae gwybod beth yw’r ffordd orau o gael a chynnal iechyd meddwl da, a beth i’w wneud os ydyn nhw, fel llawer o bobl, neu eu ffrindiau a’u teulu yn profi anawsterau, yn gadarnhaol nid yn unig am eu cyflawniad addysgol presennol ond hefyd am eu bywydau yn y dyfodol y tu hwnt i gatiau’r ysgol. Mae’r galw wedi bod yn uchel iawn am y gwasanaeth hwn, ac roeddem yn falch iawn o gymerud y gwasanaeth hwn, am ddim, ar-lein i weithwyr proffesiynol a chymunedau yn ystod, ac ers pandemig Covid a waethygodd yr heriau emosiynol ac iechyd meddwl i’n pobl ifanc.

Knowing how best to obtain and maintain good mental health and what to do if, like many people, they or their friends and family experience difficulties, is positive not just for their current educational achievement but also for their future lives beyond the school gates. Demand has been very high for this service, and we were very proud to take this service, free of charge, online for professionals and communities during and since the Covid pandemic that exacerbated the emotional and mental health challenges for our young people.

Hefyd ym Mhowys, mae ein gwasanaeth Anghenion Ychwanegol Cymunedol Powys ar gyfer plant gydag anableddau wedi bod yn gweithio gyda’r URC lleol i ddarparu sesiynau chwaraeon cynhwysol i bobl ifanc yn “Welshpool”, gyda grŵp ychwanegol wedi cychwyn yn y “Newtown” yn ddiweddar. Mae’n rhan o bartneriaeth gyffrous sy’n datblygu rhwng URC a Gweithredu dros Blant a fydd yn gweld llawer mwy o’n pobl ifanc yn elwa drost Cymru yn y blynyddoedd i ddod. Mae ymateb y bobl ifanc sy’n cymryd rhan wedi bod yn wych i’w weld ac mae bellach yn rhan werthfawr o’r wythnos wrth iddynt elwa’n fawr o ymarfer rhyngweithiol gyda’u ffrindiau.

Also in Powys, our Powys Community Additional Needs (PCAN) service for children with disabilities has been working with the local WRU to provide inclusive sports sessions for young people in Welshpool, with and additional group recently starting up in Newtown. It’s part of an exciting developing partnership between WRU and Action for Children that will see many more of our young people benefit across Wales in coming years. The reaction of the young people taking part has been brilliant to see and it’s now a cherished part of the week as they benefit hugely from interactive exercise with their friends.

Felly, mae Gweithredu dros Blant yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl arloesol yng Nghymru. Rydym hefyd yn darparu Rhaglen y “Blues” ar draws Cymru mewn ysgolion uwchradd gyda pobl ifanc yn eu harddegau sy’n dangos arwyddion cynnar o broblemau iechyd meddwl. Mae’r rhaglen wedi cael ei dderbyn yn dda iawn, ac mae’r galw gan ysgolion unwaith eto wedi bod yn uchel.

So, Action for Children really is at the vanguard of providing innovative mental health services in Wales. We are also delivering the Blues Programme across Wales in secondary schools with for teenagers who show early signs of mental health problems. The programme has been very well received and the demand from schools has again, been high.

Welsh Rugby Union (WRU) prosiect – Trallwng | project – Welshpool

Yn ogystal â llwyddiant y Blues, mae rhaglenni ‘On Target a Bouncing Back’ (Bownsio’n Ôl), sy’n cynnwys ymarfer corff yn y sesiynau dosbarth, wedi bod yr un mor boblogaidd ac effeithiol, maent yn dangos llwybr trwy gyfnod a gall fod yn heriol iawn. Mae cael ein pobl ifanc i deimlo’n gyfforddus i siarad am eu hemosiynau ac rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r offer iddynt i ddeall a rheoli eu hemosiynau’n well yn hanfodol.

Such has been the success of the Blues, sister programmes On Target and Bouncing Back, that incorporate physical exercise into the classroom sessions, have proved equally popular and effective while showing a path through what can be very challenging times. Getting our young people to feel comfortable talking about their emotions and equipping them with the knowledge, skills and tools to better understand and manage their emotions is essential.

Mae’n bwysig dweud nad ydym byth yn anghofio rhieni a’r teulu ehangach yn Gweithredu dros Blant. Yng Nghymru, mae ein gwasanaeth Parent Talk Cymru yn drysorfa o adnoddau i rieni, ac iechyd meddwl a lles yw’r cynnwys mwyaf poblogaidd ar y wefan. Yn ogystal â’r deunydd cynhwysfawr ar y we, mae sgwrsio ar-lein un-i-un ar gael gyda hyfforddwr magu plant profiadol. Maent ar gael yn y Gymraeg ag yn Saesneg, mae’r gwasanaeth gwych hwn i gyd am ddim, ac nid oes unrhyw bwnc yn rhy fawr, rhy fach, nac yn gwilydd i’w drafod.

It’s important to say we never forget parents and the wider family at Action for Children. In Wales, our Parent Talk Cymru service is a treasure trove of resources for parents, with mental health and wellbeing the most accessed content on the website. In addition to the comprehensive web material, there is a one-to-one online chatting facility available with an experienced parenting coach. Available in both Welsh and English, this brilliant service is all free, and no topic is too big, small, or embarrassing to broach.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant yn llwyfan perffaith i danlinellu ein hymrwymiad i iechyd meddwl a lles ein plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym benderfynol o ymgyrchu dros newid a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau canlyniadau gwell gan ein bod yn delio gyda materion cymhleth sy’n effeithio ar ein teuluoedd o ddydd i ddydd. Mae hwn yn waith eang a chynhwysfawr ac nid ydym byth yn sefyll yn llonydd.

Children’s Mental Health Awareness Week is the perfect platform to underline our commitment to the mental health and wellbeing of our children, young people and their families. We are driven by campaigning for change and working with Welsh Government to secure better outcomes as we are in the front line dealing with a range of complex issues affecting our families day in and day out. This is work is wide-ranging and comprehensive and we never stand still.

Parent Talk – Cymru – Support for Parents from Action For Children (Cymraeg)

Parent Talk – Cymru – Support for Parents from Action For Children (English)

Action For Children | Children’s charity | For safe and happy childhoods (Cymraeg)
Action For Children | Children’s charity | For safe and happy childhoods (English)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *